Definities

 • a: Klant: de Partij die een Product koopt van Making Memories.
 • b: Making Memories: De eenmanszaak Junick Mediaproducties, gevestigd aan de Nieuwedieplaan 9, (1132 LG) Volendam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK nr. 78200318, handelend onder de naam: “Making Memories”.
 • c: Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Klant en Making Memories.
 • d: Partijen: Klant en Making Memories gezamenlijk, in generiek opzicht afzonderlijk te noemen: “Partij”.
 • e: Product: alle producten die een Klant koopt van Making Memories. Een Product kan bestaan uit meerdere delen.
 • f: Schriftelijk: per brief of per e-mail.
 • g: Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Making Memories.
 • h: Website: de website van Making Memories.

 

Voorwaarden

 • 1. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van elk aanbod van Making Memories en iedere Overeenkomst tussen Partijen.
 • 2. Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen op de Website kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.
 • 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder de betaling van de verschuldigde vergoeding.
 • 4. De op de Website vermelde Productprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • 5. Zo snel mogelijk na ontvangst van de verschuldigde betaling zal Making Memories het gekochte Product aan Klant versturen per post. Making Memories streeft ernaar om een bestelling die voor 22:45 uur worden gedaan nog dezelfde dag te laten versturen, maar Making Memories kan niet garanderen wanneer deze bij de Klant aankomt.
 • 6. Making Memories verstuurt het Product naar het postadres dat de Klant opgeeft via de Website. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan.
 • 7. Indien de Klant een consument is, mag hij de aankoop van het Product zonder opgave van reden binnen veertien (14) dagen na ontvangst annuleren door een duidelijke e-mail met die strekking of het standaardformulier (zie hier) daarvoor te sturen aan info@makingmemories.nl .
 • 8. Als de Klant gebruik maakt van dat herroepingsrecht dient hij binnen veertien (14) dagen na het versturen van de e-mail of het formulier het Product terug te sturen, op eigen kosten, aan Making Memories.
 • 9. Making Memories zal na (terug)ontvangst van het Product het aankoopbedrag en de eventueel aan Klant in rekening gebrachte verzendkosten terugbetalen, mits Making Memories het Product in goede staat terugontvangt.
 • 10. Making Memories staat er voor in dat elk Product voldoet aan de redelijke eisen die een Klant daaraan mag stellen, maar als dat aantoonbaar toch niet zo is en de Klant heeft tijdig gereclameerd zullen Partijen daarna op zo kort mogelijke termijn in overleg treden over een oplossing van dit probleem.
 • 11. Als de Klant wil reclameren omdat het Product niet compleet of beschadigd is ontvangen, dient hij dat te doen per e-mail aan info@makingmemories.nl binnen vijf (5) dagen na ontvangst van het Product; daarna vervalt iedere vordering van de Klant ter zake.
 • 12. Making Memories is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of een derde zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van het Product.
 • 13. Mocht Making Memories toerekenbaar te kort schieten in nakoming van een Overeenkomst dan dient Klant haar schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor herstel te gunnen, voordat zij in verzuim is.
 • 14. Making Memories is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van een Overeenkomst door overmacht. Daaronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: niet-nakoming van verplichtingen door PostNl, storing van computersysteem, ransom-aanval e.d.
 • 15. Making Memories behoudt het intellectueel eigendom, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het auteursrecht, op het Product. Dat betekent dat het de Klant niet is toegestaan om zonder toestemming van Making Memories afbeeldingen op of van, ontwerpen of andere auteursrechtelijk beschermde elementen van een Product te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij voor privégebruik.
 • 16. Making Memoires is een beschermd merk. Het is de Klant (en derden) daarom niet toegestaan dit merk zelf te gebruiken, tenzij met toestemming van Making Memories.
 • 17. Voor zover Making Memories persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt zal zij zich aan die AVG houden en die gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst(en) met de Klant uit te voeren en om deze eventueel op de hoogte te houden van eigen soortgelijke producten als welke de Klant eerder heeft gekocht.
 • 18. Met eventuele klachten kan de Klant zich wenden tot: info@makingmemories.nl . Making Memories zal daarop zo snel mogelijk reageren.
 • 19. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst tussen Partijen worden in eerste instantie uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 • 20. Op een Overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.